Promocja zdrowia

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła promująca zdrowie to siedlisko, w którym społeczność szkolna – pracownicy i uczniowie:
• podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia
• uczą się, jak zdrowiej i lepiej żyć
• zachęcają innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań przez otwartość i dialog, partnerstwo, współdziałanie.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

• Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania.
• Etos zdrowia w szkole – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierające edukacją zdrowotną i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.
• Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną – „ wyjście” działań na rzecz zdrowia poza mury szkoły.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej

• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów

• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości

• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki

• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego

• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę konsumenta opieki zdrowotnej.


Sprawozdanie z działalności Szkoły Promującej Zdrowie
za rok szkolny 2012/2013.

pobierz

Plan działań Zespołu Szkół w Łukawcu
w ramach okresu przygotowawczego do przystąpienia
do sieci Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2012/2013

pobierz